Ban bí thư cách hết mọi chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Bá Cảnh vì vi phạm Luật hôn nhân

Ngày 14/5/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành k.ỷ lu.ậ.t ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 193-TTr/UBKTTW, ngày 06/5/2019, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ các cương vị Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pha’p, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Loading...

Ông Nguyễn Bá Cảnh

Việc làm trên của ông Cảnh vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU, ngày 13/9/2012 của Thành uỷ Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Ban Bí thư cũng cho biết, trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Bá Cảnh đã nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm của bản thân, và nhận hình thức k.ỷ lu.ậ.t.

Loading...

Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Bá Cảnh là n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan c.ô.ng tác và cá nhân đồng chí, cần phải áp dụng hình thức k.ỷ lu.ậ.t nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý k.ỷ lu.ậ.t đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình c.ô.ng tác của ông Nguyễn Bá Cảnh, Ban Bí thư quyê’t định thi hành k.ỷ lu.ậ.t ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Loading...